Majalah Shalom Edisi XXXVII
Majalah Shalom Edisi XXXVI
Majalah Shalom Edisi XXXV
Majalah Shalom Edisi XXXIV